การยื่นภาษีติวเตอร์ ขายคอร์สเรียนออนไลน์

คอร์สเรียนออนไลน์

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับภาษีเมื่อเปิดขายคอร์สเรียนออนไลน์

ในยุคที่โลกออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การเปิดขายคอร์สเรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นคอร์สติวหนังสือ, คอร์สติวสอบเข้า, คอร์สเรียนด้านต่าง ๆ จึงได้รับความนิยมสูงมาก แต่สำหรับใครที่คิดทำธุรกิจประเภทนี้ไม่ว่าคุณจะเปิดแบบให้คนเข้ามาเรียนออนไลน์ผ่านหน้าเว็บ หน้าแอปพลิเคชัน หรือการเปิดเรียนออนไลน์แบบติวเตอร์ที่มีการเช่าสถานที่ เมื่อมีรายได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยเช่นกัน

เปิดขายคอร์สเรียนออนไลน์ต้องเสียภาษีเงินได้แบบไหน

เรื่องของประเภทเงินได้ตามมาตรา 40 ต้องเข้าใจก่อนว่าเงินได้จะแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ซึ่งเมื่อถามว่าคนเปิดขายคอร์สเรียนออนไลน์ต้องเลือกเสียภาษีแบบใด ก็อยู่ที่ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง

ในกรณีที่คุณเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ แบบเป็นคอร์สที่ให้ผู้เรียนเข้ามายังหน้าเว็บ หน้าแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยไม่มีการลงทุนใด ๆ เพิ่มเติม จะให้ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (2) คือ เงินได้จากการรับทำงานให้ ค่าจ้างแบบเป็นครั้งคราว ค่าบำเหน็จ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า เบี้ยประชุม โบนัส

เมื่อรับเงินได้พึงประเมินประเภท 2 การหักค่าใช้จ่ายจะหักออกได้ทั้งสิ้น 50% ของรายได้ทั้งหมด แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

อีกประเภทของเงินได้จากการขายคอร์สออนไลน์ หรือในกรณีที่คุณเป็นติวเตอร์แล้วต้องมีการเช่าสถานที่ มีการลงทุนซื้ออุปกรณ์สำหรับถ่ายทอดสด, ลงทุนซื้อหนังสือ แบบเรียนต่าง ๆ เพื่อส่งต่อไปให้ยังผู้เรียน กรณีนี้ให้ถึงเป็นรายได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) คือ เงินได้ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเภท 1-7 อันได้แก่ เงินจากการทำธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ

เมื่อมีเงินได้พึงประเมินประเภท 8 การหักค่าใช้จ่ายจะหักในรูปแบบตามจริงที่ต้องลงทุน หรือใช้การหักแบบเหมาจ่ายรวม 60% ก็ได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้เมื่อมีการลงทุนกับสิ่งของประเภทใดก็ตามต้องเก็บใบเสร็จที่ระบุข้อมูลผู้ซื้อ ผู้ขายให้ครบถ้วน เผื่อในกรณีที่กรมสรรพากรต้องการตรวจสอบข้อมูลจะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง

อย่างไรก็ตามในการเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ทุกประเภท หากคุณมีรายได้ต่อปีเกิน 1.8 ล้านบาท ต้องรีบดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษี VAT ให้เรียบร้อย และมีการนำส่งภาษี VAT ไปยังกรมสรรพากรทุกเดือน ระยะเวลาคือก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

นี่คือเรื่องที่ต้องรู้สำหรับคนอยากเปิดขายคอร์สเรียนออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สติว คอร์สสอนการลงทุน คอร์สการสร้างเป้าหมายในชีวิตหรืออื่นใดก็ตาม การเสียภาษีอย่างถูกต้องย่อมทำให้เกิดความสบายใจและไม่มีปัญหาอื่น ๆ ตามมาภายหลังให้ต้องกังวล

กรณีตัวอย่างจาก เพจ อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

รบกวนสอบถามกรณีบริษัทฯ มีรายได้จากการขายคอร์สออนไลน์ โดยเป็นลักษณะการสอนผ่านวีดีโอที่ลงไว้ใน Facebook กลุ่มปิดค่ะ ลูกค้าที่ซื้อคอร์สจะได้แฟ้มเรียน 1 แฟ้ม และสามารถเข้ามาดูวีดีโอในกลุ่มเรียนได้ค่ะ (จะดูกี่รอบก็ได้ โดยไม่มีวันหมดอายุ) รบกวนขอสอบถามว่ากรณีหากเป็นนิติบุคคลมาซื้อคอร์สเรียนนี้ จะต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ และในอัตราเท่าไหร่คะ ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ เลยนะคะ คือได้โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่สรรพากร call center แต่ไม่ได้รับการคำตอบที่ชัดเจนค่ะ เจ้าหน้าที่ให้ตีความเอาเอง ทางเราก็อยากปฎิบัติให้ถูกต้อง ขอนุญาตรบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สุเทพ พงษ์พิทักษ์
วิสัชนา:
กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการให้บริการอื่นให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้มีหน้าที่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% ของเงินได้ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ดังนี้
….”ข้อ 12/1 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการให้บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ข้อ 9 (2) ข้อ 10 ข้อ 12 ข้อ 12/3 และข้อ 12/4 แต่ไม่รวมถึงการจ่าย ค่าบริการของโรงแรม ค่าบริการของภัตตาคาร และค่าเบี้ยประกันชีวิต ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็น
………(1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
………(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0
………คำว่า “การให้บริการ” หมายความว่า การกระทำใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่การขายสินค้า
………คำว่า “ภัตตาคาร” หมายความว่า กิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่มไม่ว่าชนิดใด ๆ รวมทั้งกิจการรับจ้างปรุงอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ไม่ว่าในหรือจากสถานที่ซึ่งจัดให้ประชาชนเข้าไปบริโภคได้”
ต่อข้อถาม ขอเรียนว่า
กรณีบริษัทฯ มีรายได้จากการขายคอร์สออนไลน์ โดยเป็นลักษณะการสอนผ่านวีดีโอที่ลงไว้ใน Facebook กลุ่มปิดค่ะ ลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ที่ซื้อคอร์ส ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% ของเงินได้ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528