ของขวัญกับการเสียภาษี

ของขวัญกับการเสียภาษี

1. ภาษีซื้อต้องห้าม กรณีกระเช้าของขวัญ


คำถาม :  ซื้อกระเช้าของขวัญแจกลูกค้าในเทศกาล นำภาษีซื้อมาขอเครดิตได้หรือไม่    

คำตอบ :  ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อกระเช้าของขวัญมาแจกหรือให้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ การเปิดแนะนำสินค้าใหม่ โดยมีนามบัตรของบริษัทที่ระบุชื่อ ที่อยู่ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทติดที่กระเช้าของขวัญดังกล่าว เป็นภาษีซื้อต้องห้ามมิให้นำไปหักออกจากภาษีขาย ตามมาตรา 82/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 5 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17)

ส่วนภาษีขาย  หากกระเช้าของขวัญดังกล่าวเป็นสิ่งของที่บริษัทพึงให้แก่ลูกค้าตามประเพณี ทางธุรกิจทั่วไปและมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควรแล้ว บริษัทไม่ต้องนำมูลค่าของกระเช้าดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 2(6) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40)

2. แจกของขวัญนำมาเป็นค่าใช้จ่าย

 

คำถาม :  บริษัทแจกของขวัญให้ลูกค้า บริษัทนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ เป็นจำนวนเท่าไรที่สรรพากรจะไม่ต้องให้มาบวกกลับและนำมาเป็นภาษีซื้อได้
หรือไม่

คำตอบ :  

1.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าใช้จ่ายนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 2,000 บาทในแต่ละคราว ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 143 (พ.ศ. 2522)

2.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของขวัญแจกเป็นภาษีซื้อต้องห้ามตาม มาตรา 82/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 5 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17)

3. เช็คของขวัญให้พนักงานถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม

คำถาม :  บริษัทให้เช็คของขวัญกับพนักงาน ถือเป็นรายจ่ายของบริษัท ได้หรือไม่
 
คำตอบ :  ถือเป็นรายจ่ายไม่ได้ เนื่องจากเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หาต้องห้าม ตาม มาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร

 

4. จ้างทำ ส.ค.ส.

คำถาม :  บริษัทจ้างทำ ส.ค.ส. โดยให้ ใส่โลโก้ของบริษัท ถามว่าต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

คำตอบ :  หากผู้รับจ้างมิได้ผลิตขายเป็นปกติทั่วไป แต่เป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า ซึ่งสินค้าจะมีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยเมื่อผลิตสินค้าเสร็จแล้ว ลูกค้าตกลงจะยอมรับสินค้าที่ตรงตามคำสั่งของตนเท่านั้น กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของที่มุ่งถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ ผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่จ่ายเงินได้ให้บริษัทในอัตราร้อยละ 3 ตาม ข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/25428ฯ แต่หากเป็นการผลิตขายเป็นปกติทั่วไปอยู่แล้ว การจ่ายเงินได้ดังกล่าวจะถือเป็นการซื้อสินค้า ผู้จ่ายเงินไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตารางสรุปภาระภาษีกรณีการแจก แถม และสินค้าที่ใช้ไปในการส่งเสริมการขาย

 

กิจกรรมส่งเสริมการขาย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากการขายสินค้าหรือบริการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เสีย/+ภาษีขาย
ยกเว้น/ไม่เสีย
หักภาษีซื้อได้
ต้นทุนของสินค้า
ถือเป็นรายจ่าย
1.  การแจกสินค้า (Free distribution)

1.1  การแจกสินค้าตัวอย่าง (Sampling)

X
X
X
1.2  การแจกสินค้า/ให้ของขวัญตามเทศกาล
X
X
X
1.3 การแจกโดยซื้อสินค้าอื่นไปใช้เป็นของแจก
X
X
X
1.4  การแจกสินค้าตัวอย่างให้ผู้จัดจำหน่าย
X
X
X
2. การใช้คูปอง (Used Coupon)

2.1  คูปองแลกซื้อสินค้า

X
X
2.2  คูปองส่วนลดค่าสินค้า
X
X
2.3  คูปองสะสมแต้มตามแผนส่งเสริมการขาย
X
X
3. ของแถมที่ให้ผู้บริโภค (Premium)

3.1  ของแถมที่ใส่ในหีบห่อหรือในกล่องสินค้า
(In-pack Premium)

X
X
X
3.2  ของแถมที่แนบติดไปกับสินค้า
(On-Pack Premium)
X
X
X
3.3  ของแถมแยกชิ้นอิสระที่ให้ต่างหากจากสินค้า (Near-pack)
X
X
X
3.4  ของแถมที่ส่งให้ภายหลังการซื้อสินค้า/ใช้สินค้า
X
X
X
3.5  ของแถมที่ส่งทางไปรษณีย์
(Free – in the mail Premium)
X
X
X
3.6  ของแถมที่ใช้ชิ้นส่วนแลกซื้อ
X
X
X
3.7 ของแถมที่มีมูลค่ามากกว่าสินค้า
X
 X

3.8  การแถมบริการหีบห่อ (Packaging)

X
X
X
4. ส่วนลด (Discount)
4.1  ส่วนลดการค้าพร้อมการขาย
(Trade Discount)
X
X
X
4.2  ส่วนลดเงินสดพร้อมการขาย (Cash discount)
X
X
X
4.3 ส่วนลดภายหลังที่เป็นรางวัลจากการส่งเสริมการขาย
X
X
X
X
5. ของขวัญและของชำร่วย (Gift & Supplement)

5.1  ให้ในโอกาสเปิดร้าน, เทศกาล, แนะนำสินค้าใหม่

X
X
X
5.2 ใ ห้สินค้าอื่น, ให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ลูกค้า
X
X
6. ของรางวัล

6.1  รางวัลจากการแข่งขันหรือชิงโชค
(Contest & Sweepstakes)

X
X
X
X
6.2   รางวัลหรือโบนัสที่ได้รับจากการส่งเสริมการขาย
X
X
X
X
7. การบริจาคสินค้า(Donation)
7.1  บริจาคสินค้าให้องค์การสาธารณกุศล,        สถานศึกษาเอกชน
X
X
7.2  บริจาคสินค้าให้หน่วยราชการ/รัฐบาล สถานพยาบาลเอกชน
X
X
7.3 บริจาคสินค้าให้สำนักสงฆ์,มูลนิธิ/สมาคมที่ไม่อยู่ในรายชื่อประกาศกำหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศล,คณะบุคคลอื่น
X

 

รับทำบัญชี ปรึกษาปัญหาภาษี

สอบถามเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท