ความหมายและการยื่นแบบ ภ.ธ.40

แบบ ภ.ธ.40

ในการทำธุรกิจทุกประเภทการดำเนินงานในด้านบัญชีและภาษีอย่างถูกต้องคือสิ่งสำคัญมาก เพราะจะช่วยลดข้อผิดพลาดและลดโอกาสเสี่ยงในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อทำทุกอย่างได้อย่างแม่นยำก็ไม่มีสิ่งใดให้ผู้บริหารต้องกังวลใจ การยื่นแบบ ภ.ธ.40 ถือเป็นอีกสิ่งที่คนทำธุรกิจบางประเภทต้องรู้จักด้วยเช่นกัน

ความหมายของ ภ.ธ.40

แบบ ภ.ธ.40 เป็นการเรียกเก็บภาษีจากธุรกิจเฉพาะบางประเภทที่กฎหมายกำหนดมาเป็นพิเศษ แยกออกจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บจากกิจการธุรกิจ นิติบุคคล โดยผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายธุรกิจเฉพาะ จะต้องมีหน้าที่ในการยื่นคำขอ ภ.ธ.01 ไม่เกิน 30 วันหลังเริ่มกิจการ

ประเภทธุรกิจเฉพาะ 11  ประเภทที่ต้อง ยื่นแบบ ภ.ธ.40

 1. ธุรกิจการธนาคาร
 2. ธุรกิจเงินทุน, ธุรกิจหลักทรัพย์, ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิแอร์
 3. ธุรกิจการรับประกันชีวิต
 4. การรับจำนำ
 5. ธุรกิจการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
 6. ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้า หรือหากำไร
 7. ธุรกิจการซื้อ และการขายคืนหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขาย หรือซื้อคืน
 8. ธุรกิจแฟ็กเตอริง
 9. การประกอบกิจการตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร

สำหรับผู้ประกอบการที่มีกิจการหลายแห่ง และต้องการยื่นแบบชำระภาษีด้วยกันครั้งเดียว สามารถดำเนินการขออนุมัติที่กรมสรรพากรได้ จึงจะสามารถทำการรวมแบบชำระภาษีเข้าด้วยกันได้

วิธีการยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40

 1. เจ้าของกิจการที่ยื่นจด ภ.ธ.01 แล้ว ดำเนินการยื่นแบบ ภ.ธ.40 โดยการยื่นข้อมูลแสดงประเภทธุรกิจ พร้อมทั้งแสดงรายการจำนวนรายรับ เงินภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมถึงภาษีท้องถิ่น 10 % ของภาษีธุรกิจเฉพาะ
 2. ผู้ประกอบการต้องดำเนินการยื่น ภ.ธ.40 กับสำนักงานสรรพากรตามพื้นที่เขตเดียวกับที่ตั้งสถานประกอบการ โดยต้องดำเนินการยื่นทุกเดือน แม้ว่าในบางเดือนจะขาดทุน หรือไม่มีรายรับก็ตาม
 3. การยื่นสามารถทำได้ 2 แบบ คือ
 • แบบแรกดำเนินการยื่นที่สรรพากรด้วยตัวเอง โดยสามารถยื่นได้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • หากไม่สะดวกไปยื่นที่สรรพากร ก็สามารถยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจะมีระยะเวลายืดออกให้อีก 8 วันนับจากวันสุดท้ายของการยื่นที่สรรพากร

สำหรับธุรกิจที่ในแต่ละเดือนไม่ว่าภาษีจะมากหรือน้อย ผู้ประกอบการก็ยังคงต้องดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการตามปกติเช่นเดิม

รูปแบบในการดำเนินการยื่น แบบ ภ.ธ.40 และชำระภาษี

 1. แบบทั่วไป

สำหรับผู้ที่ประกอบกิจการสามารถยื่นแบบ ภ.ธ.40 พร้อมทั้งทำการชำระภาษีได้เลย โดยต้องดำเนินการยื่นทุกเดือน ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยสามารถยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรในเขตที่ตั้งของสถานกิจการตั้ง

 1. แบบกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ในทางค้า หรือหากำไร

กรณีนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่น ภ.ธ.40 พร้อมกับการชำระภาษีในขณะจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดได้เลย