ความหมาย และการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51

แบบ ภ.ง.ด 50 ภ.ง.ด. 51

สำหรับธุรกิจใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ ผู้ประกอบการต้องพึงดำเนินการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 ในแต่ละปีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จะใช้วิธียื่นแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี และแบบภาษี ภ.ง.ด.51 ใช้การยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งปี หากอธิบายแบบเข้าใจง่ายก็คือ การยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้ของธุรกิจแบบครึ่งปี และรายปี

ความหมาย และการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50

สำหรับแบบ ภ.ง.ด.50 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีของนิติบุคคลทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ตามมาตรา 68 และ 69 แห่งประมวลรัษฎากร โดยการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50  ใช้กับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ และดำเนินกิจการในประเทศไทยตรามาตรา 66 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

โดยผู้ประกอบการต้องดำเนินการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50  ภายในระยะเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบบัญชี โดยต้องดำเนินการยื่นทุกรอบ ไม่ว่ากิจการจะขาดทุน หรือไม่มีรายรับ ผู้ประกอบการก็ต้องดำเนินการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ทุกรอบระยะเวลาบัญชี

โดยในปัจจุบันสามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้เลย ดังนั้นไม่ว่าผู้ประกอบรายเล็ก หรือรายใหญ่ก็ต้องอย่าลืมทำหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 กันด้วย

ความหมาย และการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51

สำหรับแบบ ภ.ง.ด.51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้แบบครึ่งปีของนิติบุคคลทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัท ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยการยื่น แบบภ.ง.ด.51 นั้น จะดำเนินการพร้อมกับการชำระภาษีภายในระยะเวลา 2 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี

และในกรณีของบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ อาทิ ธนาคาร หรือบริษัทเงินทุน ให้คิดจากภาษีรอบระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันแรกของรอบระยะบัญชี และทำการชำระภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบ 6 เดือน ซึ่งสามารถยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วเช่นกันเพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ยังมีอัตราการปรับเงินเพิ่มในกรณีที่ผู้ประกอบการมีภาษีจาก ภ.ง.ด.51 ที่ต้องชำระ แต่ยื่นล่าช้า

  • ผู้ประกอบการยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 2 วัน เสียเงินเพิ่ม 0.1 % ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ
  • ผู้ประกอบการยื่นแบบล่าช้าเกินเวลา 2 – 7 วัน เสียเงินเพิ่ม 0.5 % ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ
  • ผู้ประกอบการยื่นแบบล่าช้าเกินเวลา 7 วัน เสียเงินเพิ่ม 1.5 % ต่อเดือนของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ จนกว่าจะเพิ่มเงินจนครบ 20 % ของภาษี

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ยื่น ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 เลยระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของค่าปรับความล่าช้า

  • กรณีผู้ประกอบการทำการยื่นล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ปรับเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
  • กรณีผู้ประกอบการยื่นล่าช้าเกิน 7 วัน ปรับเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท