ภาษีที่เกี่ยวข้อง ของขวัญปีใหม่ให้พนักงาน จับฉลากของขวัญ

ขวัญปีใหม่ จับฉลาก

ถือเป็นเรื่องปกติที่ในแต่ละปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ หรืองานเลี้ยงประจำปีของบริษัท มักมีการฉลองให้กับพนักงานและซื้อของขวัญต่าง ๆ มาจับฉลากไล่ตั้งแต่ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงของมีมูลค่าสูง เช่น ทองคำ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, บัตรกำนัล ฯลฯ ทั้งนี้รู้หรือไม่ว่าของขวัญปีใหม่ที่มอบให้กับพนักงานและการจับฉลากจะต้องมีเรื่องของภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

ซื้อของขวัญปีใหม่ให้พนักงาน จับฉลาก ต้องมีภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง

  1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีประเภทแรกเมื่อมีการซื้อของขวัญมาเพื่อจับฉลาก หรือมอบให้พนักงานจะถือเป็นรายจ่ายอีกประเภทในการนำไปคำนวณสำหรับเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ต้องห้ามอันเป็นไปตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) ตามประมวลรัษฎากร

  1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตัวพนักงานที่ได้รับรางวัลเป็นของมีค่าจากทางบริษัททั้งของขวัญปีใหม่ การจับสลาก หรือมอบให้จากผลงานในวันเลี้ยงฉลองใด ๆ ก็ตาม ทั้งหมดล้วนถือเป็นเงินได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนปกติตามการจ้างแรงงาน เข้ามาตรา 40 (1) ตามประมวลรัษฎากร ต้องมีการนำมูลค่าของรางวัลดังกล่าว (ที่สามารถประเมินราคาได้) ไปรวมเป็นเงินได้ของตนเองเพื่อเสียภาษีนิติบุคคลธรรมดา

  1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ทางบริษัทจะต้องดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 50 (1) ตามประมวลรัษฎากร กรณีไม่ถือเป็นเงินได้ในเงื่อนไขการให้โดยเสน่หา เนื่องในโอกาสพิธีหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีมาตรา 42 (10) ตามประมวลรัษฎากร

ทางด้านของพนักงานผู้ได้รับรางวัลจากการจับสลากของขวัญ หรือการได้รับมอบของขวัญในวันปีใหม่ ก็ต้องมีการถูกจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มาตรา 50 (1) ตามประมวลรัษฎากรด้วยเช่นกัน

  1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อทางบริษัทมีการซื้อสินค้าจากแหล่งต่าง ๆ ย่อมทำให้เกิดภาษีซื้อขึ้น ส่วนการมอบแก่พนักงานย่อมเกิดเป็นภาษีขาย ดังนั้นอีกประเภทภาษีที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือเรื่องของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% ของมูลค่าสิ่งของนั้น ๆ แต่ทั้งนี้สำหรับการแจกของขวัญให้กับพนักงาน ทางบริษัทไม่ต้องจัดทำใบกำกับภาษีตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ป.86/542ฯ ก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อ 2 (10) ทว่าต้องมีการนำส่งภาษีขายก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป กรณีจะมีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเมื่อของขวัญปีใหม่ การจับสลากที่พนักงานได้รับเป็นเงินสด บัตรกำนัล

เมื่อเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้องแล้วลำพังตัวบริษัทเชื่อว่าคงไม่มีปัญหาเท่าไหร่ แต่สำหรับพนักงานหลาย ๆ คนก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปด้วยว่าหากคุณรับมามีส่วนไหนต้องเข้าข่ายเสียภาษีบ้าง เพื่อลดข้อผิดพลาดและไม่ต้องมีปัญหาวุ่นวายภายหลัง