ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปที่มีเงินได้ไม่ว่าประเภทใด ชนิดใด ถ้าไม่มีกฎหมายยกเว้นให้แล้ว ก็อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี

ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1. บุคคลธรรมดา
2. ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
3. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล
4. คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
5. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1. หลักแหล่งเงินได้ สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากหน้าที่งาน หรือกิจการที่ทำในประเทศไทย หรือ กิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือ ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย
2. หลักถิ่นที่อยู่ สำหรับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยรวมกันถึง 180 วัน ในปีภาษีใด และมีเงินได้จากแหล่งเงินได้ ในต่างประเทศ เนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการ ที่ทำในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สิน ที่อยู่ในต่างประเทศ และผู้มีเงินได้นำเงินได้นั้น เข้ามาในประเทศไทยภายในปีภาษีเดียวกับปีที่เกิดเงินได้นั้น

ประเภทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

แบบที่ 1  การหักค่าใช้จ่ายเหมา กำหนดไว้เป็นอัตราร้อยละตามที่กฎหมายกำหนด
แบบที่ 2  การหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร
  • กฎหมายให้หักเป็นการเหมาได้วิธีเดียว สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40(1) (2)
  •  กฎหมายไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) เฉพาะเงินปีหรือเงินได้ทีมีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือ คำพิพากษาของศาล และเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา40(4) ทั้งหมด
  • กฎหมายให้เลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา หรือ เลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงได้ สำหรับเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา40(5)-(8)

 หักค่าลดหย่อน และยกเว้นอะไรได้บ้าง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยื่นภาษีด้วยแบบแสดงรายการอะไร

1.แบบ ภ.ง.ด.90 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี
✔ สำหรับผู้มีเงินได้ในกรณีทั่วไปตั้งแต่เงินได้ประเภทที่ 1-8 ที่ได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว ให้ยื่นแบบฯ ภายในเดือนมีนาคมของปีภาษีถัดไป

2. แบบ ภ.ง.ด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาสิ้นปี
✔ สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ประเภทที่ 1 เพียงอย่างเดียวให้ยื่นแบบฯ ภายในเดือนมีนาคมของปีภาษีถัดไป

3. แบบ ภ.ง.ด.93 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
✔ สำหรับใช้ยื่นก่อนถึงกำหนดเวลาการยืนแบบฯ ให้ยื่นแบบฯ ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ได้รับ เงินได้พึงประเมิน

4. แบบ ภ.ง.ด.94แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
✔ สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่ 5-8 ที่ได้รับมาตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้ยื่นแบบฯ ภายในเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายนของปีภาษีนั้น

5. แบบ ภ.ง.ด.95 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
✔ สำหรับคนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานจาก สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ให้ยื่นแบบฯ ภายในเดือนมีนาคมของปีภาษีถัดไป

รับยื่นภาษี วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฟรีแลนซ์ ขายของออนไลน์