ยื่นภาษีครึ่งปี คืออะไร ยื่นอย่างไรให้ถูกต้อง ไม่ถูกปรับ !

ยื่นภาษีกลางปี

ภาษีครึ่งปี หรือ ภาษีเงินได้ครึ่งปี คือ ภาษีที่เกี่ยวกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกฎหมายกำหนดให้ทั้งบุคคลและนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขจ่ายภาษีล่วงหน้า ซึ่งคำนวณจากรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา

ใครบ้างที่ต้องยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปี

การยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปีเป็นหน้าที่ของทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยมีข้อกำหนดต่าง ๆ ดังนี้

 1. การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
  • ใครบ้างที่มีหน้าที่ยืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
 • มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา
 • มีเงินได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด คือ มีรายได้ประเภทที่ 5-8 ในช่วงครึ่งปีปฏิทินแรก คือช่วง มกราคม – มิถุนายน รวมกันแล้ว เกิน 60,000 บาท
  • รายได้อะไรที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
 • เงินได้ประเภทที่ 5 คือ เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินต่าง ๆ
 • เงินได้ประเภทที่ 6 คือ เงินได้จากวิชาชีพอิสระต่าง ๆ เช่น วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ (แพทย์) วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอื่นที่กฎหมายกำหนด
 • เงินได้ประเภทที่ 7 คือ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ
 • เงินได้ประเภทที่ 8 คือ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7

 

 • แบบที่ใช้ในการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีคืออะไร

ในการยื่นภาษเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี จะใช้แบบ ภ.ง.ด.94  ซึ่งเป็นแบบแสดงรายการที่ใช้ในการยื่นภาษีครึ่งปีบุคคลธรรมดา เมื่อถึงสิ้นปีจะต้องทำการยื่นแบบภ.ง.ด.94  และทำการชำระอีกครั้ง

 

 • ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีเมื่อไรโดยปกติแล้วกำหนดระยะเวลาการยื่น แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) จะถูกกำหนดไว้ที่วันที่ 30 กันยายนของทุกปี และจะมีการขยายเวลาให้อีก 8 วันในกรณีที่เป็นการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

สำหรับคนที่กังวลเรื่องเงินในการจ่ายภาษี วางใจกับปัญหานี้ได้เลย เพราะผู้เสียภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนจ่ายได้ โดยแบ่งเป็น 3 งวดทั้งนี้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มหรือดอกเบี้ยอีกด้วย ช่วงเวลาในการแบ่งชำระ

 

 • วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีมีวิธีการคำนวณ 2 วิธี ได้แก่
 • วิธีเงินได้สุทธิ
 • วิธีเงินได้พึงประเมิน

โดยนำมาเปรียบเทียบกันว่าวิธีไหนได้จำนวนภาษีที่มากกว่า ก็ให้เสียภาษีตามวิธีนั้น

หลักการสำคัญในการคำนวณ คือ

 • ต้องรู้ประเภทเงินได้ว่าเป็นประเภทไหนตามกฎหมาย เพื่อที่จะได้เลือกยื่นภาษีและคำนวณได้อย่างถูกต้อง
 • ควรรู้ว่าสามารถหักค่าใช้จ่ายได้แบบไหน ระหว่างหักเหมาหรือหักตามจริง
 • ควรรู้ค่าลดหย่อนต่าง ๆ ที่สามารถหักตามที่กฎหมายกำหนดได้
  • ไม่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีได้ไหม

หากไม่ยื่นภาษีจะมีโทษตามกฎหมาย คือ ค่าปรับไม่ยื่นแบบ 2,000 บาท และเงินเพิ่ม จากภาษีที่ต้องจ่ายในอัตรา 1.5% ต่อเดือน กรณีที่ยื่นแบบแสดงรายการล่าช้า ไม่เกิน 7 วัน จะต้องเสียเบี้ยปรับ 100 บาทกรณียื่นแบบล่าช้า เกินกว่า 7 วัน จะต้องเสียเบี้ยปรับ 200 บาท

 

 1. การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
  • ใครบ้างที่มีหน้าที่ยืนภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
 • บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่อธิบดีเห็นชอบตามหลักเกณฑ์เสียภาษีเงินได้ครึ่งปีจากกำไรสุทธิ
 • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากข้อ 1
  • แบบที่ใช้ในการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีคืออะไร

ผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีหน้าที่ในการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) ต้องยื่นภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ด้วยแบบ ภ.ง.ด 51

 • ต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีเมื่อไร
 • กรณี ยื่น ภ.ง.ด.51 แบบกระดาษ : ยื่นภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี หากเป็นไปตามรอบระยะเวลาบัญชีปกติ จะสิ้นสุดในดือนสิงหาคม
 • กรณี ยื่น ภ.ง.ด.51 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะขยายเวลาเพิ่มอีก 8 วัน
  • วิธีการคำนวณกำไรสุทธิภาษีเงินได้นิติบุคคลทำได้  2 วิธีคือ
 • กึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ ใช้กับ บริษัทฯ ทั่วไป
 • กำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรก
 • ใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามประกาศอธิบดีกรมกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฯ

 

 • ไม่ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีได้ไหม

หากมีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เกินกำหนดเวลา ค่าปรับทางอาญาในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ล่าช้าไม่เกิน 2,000 บาท และมีเงินเพิ่ม อีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ ตามแบบ ภ.ง.ด 51

 

ตารางสรุปการยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปีของทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ภาษีเงินได้ครึ่งปี นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
 

ใครบ้างที่มีหน้าที่ยืนภาษีเงินได้ครึ่งปี

 

·      เป็นผู้มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา

·      มีเงินได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

·      บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

·      บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากด้านบน

แบบที่ใช้ในการยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปีคืออะไร ภ.ง.ด.94 ภ.ง.ด.51
ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีเมื่อไร ถูกกำหนดไว้ที่วันที่ 30 กันยายนของทุกปี และจะมีการขยายเวลาให้อีก 8 วันในกรณีที่เป็นการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ยื่นภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี กรณีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะขยายเวลาเพิ่มอีก 8 วัน
  ·      วิธีเงินได้สุทธิ

·      วิธีเงินได้พึงประเมิน (0.5% x รายได้ – ใช้ในกรณีที่มีรายได้รวมแล้วเกิน 1 ล้านบาท)

·      กึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ ใช้กับ บริษัทฯ ทั่วไป

·      กำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรกใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บทกำหนดโทษ ค่าปรับไม่ยื่นแบบ 2,000 บาท และเงินเพิ่ม จากภาษีที่ต้องจ่ายในอัตรา 1.5% ต่อเดือน เกินกำหนดเวลา ค่าปรับทางอาญาในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ล่าช้าไม่เกิน 2,000 บาท และมีเงินเพิ่ม อีกร้อยละ 20