เรื่องน่ารู้ของ BOI สำหรับผู้เริ่มต้น

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนักลงทุนให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุน ด้วยข้อได้เปรียบในหลายด้านที่มีความเหมาะสม ทั้งเป็นจุดศูนย์กลางด้านการคมนาคม สามารถขนส่งหรือเดินทางได้อย่างสะดวก ประกอบกับแรงงานที่มีฝีมือ และผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กับนักลงทุนที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย ทางรัฐบาลจึงได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ขึ้นมา

BOI คืออะไร?

BOI (Board of Investment) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหน้าที่ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ช่วยลดความเสี่ยง ลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ช่วยให้คำปรึกษาและบริการในการลงทุน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้มาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย กระตุ้นเศรษฐกิจตลอดจนถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ กับนักลงทุนที่สนใจให้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตและส่งออก

ประเภทกิจการที่ BOI ให้การส่งเสริมการลงทุนแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

 • หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช การปลูกไม้เศรษฐกิจ หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • หมวด 2 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน เช่นการทำเหมืองแร่ ผลิตภัณฑ์แก้ว การผลิตเหล็กทางต่าง ๆ
 • หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา เช่น ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า การผลิตเครื่องมือแพทย์และชิ้นส่วน
 • หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง เช่นการผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานพาหนะ
 • หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่นการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน การผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
 • หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ เช่น การผลิตพลาสติก การผลิตสิ่งพิมพ์ การผลิตยา
 • หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค เช่น กิจการขนส่งมวลชน กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
 • หมวดที่ 8 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น กิจการพัฒนา Biotechnology, Nanotechnology, Advanced Material Technology, Digital Technology

สิทธิประโยชน์ของ BOI ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆได้แก่

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร

 1. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
 2. ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก
 3. ยกเว้นภาษีและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
 4. หักค่าใช้จ่ายในส่วนของก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก นอกเหนือจากหักค่าเสื่อมราคา
 5. ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ

  สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร

 1. อนุญาตให้คนต่างชาติทำงานในไทยได้
 2. อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้น 100%
 3. อนุญาตให้คนต่างชาติ คู่สมรส หรือลูก เข้ามาในไทยได้
 4. อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 5. ชาวต่างชาติสามารถส่งเงินหรือโอนเงินไปต่างประเทศได้

ขั้นตอนการขอรับส่งเสริมการลงทุน

 1. สำนักงานจะพิจารณาคำขอรับการส่งเสริมที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของสำนักงาน โดยมีหลักพิจารณา ดังนี้
 • ลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท พิจารณาภายใน 40 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ
 • ลงทุนไม่เกิน 2,000 ล้านบท พิจารณาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ
 • ลงทุนมากกว่า 2,000 ล้านบาท พิจารณาภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ
 1. เอกสารและหลักฐานที่ผู้ขอจะต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

2.1 แบบคำขอรับการส่งเสริมที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน จำนวน 2 ชุด แล้วแต่กรณี ดังนี้

 • คำขอรับการส่งเสริมทั่วไป (F PA PP 01)
 • คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนบริการ (F PA PP 03)
 • คำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการซอฟต์แวร์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (F PA PP 04)
 • คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (F PA PP 29)

2.2 สำหรับโครงการที่มีเงินลงทุนไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียนมากกว่า 750 ล้านบาท จะต้องแนบรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ด้วย

2.3 ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับกิจการแต่ละประเภท ซึ่งสำนักงานจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป

การตอบรับมติการให้ส่งเสริมการลงทุน

 1. ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องยื่นแบบตอบรับมติ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ
 2. กรณีผู้ขอรับส่งเสริมไม่สามารถส่งแบบตอบรับมติได้ภายในกำหนดเวลาในข้อ 1 ผู้ขอฯ สามารถยื่นแบบขยายเวลาตอบรับมติ ได้ 3 ครั้ง
 3. ผู้ขอรับการส่งเสริมสามารถยื่นแบบตอบรับมติหรือแบบขยายเวลาตอบรับมติการให้การส่งเสริม หรือขอทราบรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มบัตรส่งเสริม สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สรุปขั้นตอนการขอรับส่งเสริมการลงทุนแบบง่าย ๆ

ขั้นตอน boi

หลักเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

 1. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
  • ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ ยกเว้นกิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนและกิจการตัดโลหะ ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
  • ต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย
  • ต้องใช้เครื่องจักรใหม่ กรณีการใช้เครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
   • เครื่องจักรใช้แล้วที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการ และให้นับเป็นเงินลงทุนสำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิตถึงปีที่นำเข้า โดยต้องได้รับใบรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ ในด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักร
   • สำหรับเครื่องจักรใช้แล้วที่มีอายุเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิตถึงปีที่นำเข้า ที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการ และให้นับเป็นเงินลงทุนสำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ได้แก่ เครื่องปั๊มเท่านั้น
   • สำหรับกิจการขนส่งทางเรือ กิจการขนส่งทางอากาศ และแม่พิมพ์ จะอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วที่มีอายุเกิน 10 ปีในโครงการได้ตามความเหมาะสม โดยให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า และให้นับเป็นเงินลงทุนสำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 1. การป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ต้องมีแนวทางและมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 • กรณีกิจการใดที่มีรายละเอียดโครงการ หรือกิจกรรมต่อเนื่อง ที่อยู่ในข่ายตามประเภทและขนาดโครงการที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม หรือตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ ด้วย
 • โครงการที่ตั้งในจังหวัดระยอง ต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.1/2554 เรื่อง นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 1. เงินลงทุนขั้นต่ำและความเป็นไปได้ของโครงการ
 2. ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนท้ายประกาศ
 3. สำหรับกลุ่มธุรกิจบริการที่ใช้ฐานความรู้เป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจ ให้พิจารณาเงินลงทุนขั้นต่ำจากเงินเดือนบุคลากรต่อปี ซึ่งจะกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
 4. ต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ต่อ 1 สำหรับโครงการริเริ่ม ส่วนโครงการขยายจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
 5. โครงการที่มีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) มากกว่า 750 ล้านบาท ต้องเสนอรายละเอียดรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามที่คณะกรรมการกำหนด

สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะนำบริษัทเข้าขอรับการส่งเสริม BOI สามารถนำข้อมูลที่พวกเรานำเสนอไป มาใช้ในการพิจารณาในการสมัครขอรับการส่งเสริมได้เลยค่ะ หรือหากมีข้อสงสัย หรือต้องการใช้บริการจากเรา สามารถติดต่อเราได้ ตามลิงค์ นี้ ทางเรายินดีให้บริการค่ะ