ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

การเปิดคลินิกที่ถูกต้อง ต้องมีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่งนอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติแล้ว การยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล อย่างถูกต้อง ยังทำให้สามารถประหยัดภาษีได้อีกด้วย (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ 3 ขั้นตอนการวางแผนภาษี สำหรับคลินิกและธุรกิจเสริมความงาม) วันนี้ Chic accounting จะมาแนะนำขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และการตั้งชื่อที่ถูกต้องให้ทุกคนกันค่ะ

ก่อนขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเริ่มแรกจะกล่าวถึงคลินิกที่ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลได้

 1. คลินิกเวชกรรมโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชรกรรม ป้ายชื่อสถานพยาบาลใช้ป้ายสีขาว ตัวอักษรสีเขียว
 2. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภา ป้ายชื่อสถานพยาบาลใช้ป้ายสีขาว ตัวอักษรสีเขียว
 3. คลินิกทันตกรรมโดยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ป้ายชื่อสถานพยาบาลใช้ป้ายสีขาว ตัวอักษรสีม่วง
 4. คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากทันตแพทยสภา ป้ายชื่อสถานพยาบาลใช้ป้ายสีขาว ตัวอักษรสีม่วง
 5. คลินิการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ยกเว้น ทำคลอด ป้ายชื่อสถานพยาบาลใช้ป้ายสีขาว ตัวอักษรสีฟ้า
 6. คลินิกกายภาพบำบัดโดยผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด ป้ายชื่อสถานพยาบาลใช้ป้ายสีขาว ตัวอักษรสีชมพู
 7. คลินิกเทคนิคการแพทย์โดยผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ ป้ายชื่อสถานพยาบาลใช้ป้ายสีขาว ตัวอักษรสีเลือดหมู
 8. คลินิกการแพทย์แผนไทยโดยผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ป้ายชื่อสถานพยาบาลใช้ป้ายสีขาว ตัวอักษรสีน้ำเงิน
 9. คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์โดยผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ป้ายชื่อสถานพยาบาลใช้ป้ายสีขาว ตัวอักษรสีน้ำตาล
 10. สหคลินิกโดยผู้ประกอบวิชาชีพจาก 1 ใน 9 ประเภท ดำเนินกิจการพร้อมกันตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป ภายในสถานพยาบาลเดียวกัน ป้ายชื่อสถานพยาบาลใช้ป้ายสีขาว ตัวอักษรสีเขียวแก่

***ลักษณะของสถานพยาบาลตาม 1-10 อาจจัดให้มีบริการการประกอบโรคศิลปะอื่นร่วมด้วยก็ได้ เช่น การแพทย์แผนจีน หรือการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมตัวขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

 1. ดูสถานะของผู้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
  • บุคคลทั่วไป สิ่งที่ต้องเตรียมคือ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองแพทย์
  • นิติบุคคล สิ่งที่ต้องเตรียมคือ เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลและวัตถุประสงค์,สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม,สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม, ใบรับรองแพทย์ผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ : ให้ประทับตราบริษัทที่ลายเซ็นผู้ขอรับอนุญาตในแบบฟอร์มยื่นคำขอ

 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
  • 3.1 กรณีเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง เอกสารที่ต้องเตรียมคือ สำเนาสัญญาซื้อขาย สำเนาโฉนด
  • กรณีเช่า เอกสารที่ต้องเตรียมคือ  สำเนาสัญญาเช่า สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผุ้ให้เช่า
  • กรณียินยอมให้ใช้พื้นที่ เอกสารที่ต้องเตรียมคือ หนังสือยินยอมจากเจ้าของอาคาร สำเนาบัตรประชาชนและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของเจ้าของสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งคลินิก
 • แผนผังภายในคลินิก
 • แผนที่ ในการเดินทางไปคลินิก
 • แบบฟอร์มที่ต้องกรอก คือ ส.พ. 1 ส.พ.2 ส.พ.5
 1. ผู้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล เอกสารหลักฐาน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบรับรองแพทย์
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ / ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
  • สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ หรือหนังสือรับรอง (กรณีคลินิกเฉพาะทาง)
  • รูปถ่ายขนาด 5 x 3 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
  • รูปถ่ายขนาด 8 x 13 ชนติเมตร จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีี
  • แบบฟอร์มที่ต้องกรอก ส.พ.18 ส.พ.6
 2. ผู้ประกอบวิชาชีพร่วม คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ วิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง ที่ให้บริการในสถานพยาบาลนั้น ตามลักษณะการให้บริการของคลินิก เอกสารหลักฐาน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ / ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
  • สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ หรือหนังสือรับรอง (กรณีคลินิกเฉพาะทาง)
  • รูปถ่ายขนาด 8 x 13 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
  • แบบฟอร์มที่ต้องกรอก ส.พ.6 (ไม่ต้องมาแสดงตัว)

   หมายเหตุ

   1. กรณีผู้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และดำเนินการเป็นบุคคลเดียวกัน เอกสาร ข้อ 1- 2.3 ใช้เพียงชุดเดียว
   2. การยื่นขอเปิด ผู้ขรับใบอนุญาตประกอบกิจการ สามารถเขียนใบมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาขนผู้มอบ / ผู้รับมอบอำนาจ แต่ผู้ขอรับใบอนุญาต ดำเนินการต้องมาแสดงตัวด้วย
   3. กรณีคลินิกทันตกรม ที่มีที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ถ้ามีเครื่องเอ็กษเรย์ ต้องติดต่อกองรังสีและเครื่องมือแพทย์ โทร. 02-951 0000 ต่อ 99647

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

 • คลินิกที่มีที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
 • คลินิกที่มีที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เงื่อนไขในการตั้งชื่อสถานพยาบาล

 • การตั้งชื่อคลินิกจะต้องมีคำแสดงลักษณะของสถานพยาบาลนำหน้าหรือต่อท้ายชื่อคลินิก เช่น คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน หรือ นางฟ้าคลินิกทันตกรรม เป็นต้น ซึ่งชื่อไม่สามารถครีเอทได้มากนัก
 • ต้องไม่ใช้คำที่ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเข้าใจผิด หรือบิดเบือนจุดประสงค์การดำเนินงานของสถานพยาบาล
 • ต้องเป็นชื่อที่ไม่พาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ยกเว้น ว่าได้รับพระราชานุญาตให้ชื่อนั้นได้ สำหรับในเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างมากทีเดียว ผู้ประกอบการต้องทราบ
 • คลินิกที่เปิดทำการในพื้นที่เดียวกันห้ามใช้ชื่อสถานพยาบาลซ้ำกัน ยกเว้น ว่าเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตคนเดียวกัน หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ได้รับอนุญาตก่อนหน้ามาแล้ว
 • สำหรับคลินิกเกี่ยวกับโรคศิลปะ 7 สาขา จะต้องระบุคำว่า คลินิกการประกอบโรคศิลปะ แล้วจึงตามชื่อสาขาของการประกอบโรคศิลปะ เช่น คลินิกการประกอบโรคศิลปะกายภาพบำบัด คลินิกการประกอบโรคศิลปะรังสีเทคนิค เป็นต้น
 • ในส่วนของการ เปิดคลินิก เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำเป็นต้องมีคำระบุลักษณะคลินิกว่า คลินิกการแพทย์แผนไทย (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

แผนภูมิสรุปขั้นตอนการขออใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)

จากขั้นตอนทั้งหมดจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลการเปิดคลินิกไม่ยากอย่างที่คิดหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขโทร 02-5918844 ต่อ 717-719

http://mrd.go.th

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ช่วยด้านการวางแผนภาษีหรือจัดการด้านเอกสาร สามารถทักหา Chic Accounting ได้เลยนะคะ เรายินดีช่วยเหลือและพร้อมให้คำปรึกษา