รับจดทะเบียนบริษัท
ข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนบริษัท

1. ชื่อบริษัทภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกของสถานที่ตั้งบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail 

3. สำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วนทุกคน หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail

4. ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และจำนวนหุ้นของหุ้นส่วนแต่ละคน

5. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัท

6. รายชื่อของกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)

7. ไฟล์ภาพแผนที่ตั้งของบริษัท

8. ไฟล์ภาพตราสำคัญ ( ไม่มีตราประทับของบริษัทก็ได้ หากว่าอำนาจกรรมการไม่ได้กำหนดให้ต้องประทับตราสำคัญ )

ระยะเวลาดำเนินการ
  • ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 – 2 วันทำการ หลังจากลูกค้าจัดส่งข้อมูลและเอกสารสำหรับจดทะเบียนบริษัทครบถ้วน
  • ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูลจดทะเบียนขึ้นอยู่กับลำดับคิวการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

1.หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน

2.หนังสือรับรองนิติบุคคล

3.หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2)

4.รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)

5.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5)

6.สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท

ฟรี !!! 

1.แบบฟอร์มเอกสารสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร

2.รหัส E-filling สำหรับยื่นงบการเงิน

3.ค่าทำบัญชีเดือนแรก มูลค่า 3,000 บาท ( กรณีให้เราทำบัญชีรายเดือน )

แพ็กเกจจดทะเบียน กรณียื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

( ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมแล้ว )

ข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนบริษัท

1. ชื่อบริษัทภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกของสถานที่ตั้งบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail 

3. สำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วนทุกคน หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail

4. ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และจำนวนหุ้นของหุ้นส่วนแต่ละคน

5. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัท

6. รายชื่อของกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)

7. ไฟล์ภาพแผนที่ตั้งของบริษัท

8. ไฟล์ภาพตราสำคัญ ( ไม่มีตราประทับของบริษัทก็ได้ หากว่าอำนาจกรรมการไม่ได้กำหนดให้ต้องประทับตราสำคัญ )

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนบริษัท

1.สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกของสถานที่ตั้งบริษัท

2.สำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วนทุกคน

3.ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และจำนวนหุ้นของหุ้นส่วนแต่ละคน

4.ตราประทับของบริษัท ( ไม่มีตราประทับของบริษัทก็ได้ หากว่าอำนาจกรรมการไม่ได้กำหนดให้ต้องประทับตราสำคัญ )

กรณี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม คลิก

กรณี ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคมจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม คลิก

ระยะเวลาดำเนินการ
  • ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 5 – 7 วันทำการ หลังจากลูกค้าจัดส่งข้อมูลและเอกสารสำหรับจดทะเบียนบริษัทครบถ้วน ขึ้นอยู่กับลำดับการจองคิวจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

1.หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน

2.หนังสือรับรองนิติบุคคล

3.หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2)

4.รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)

5.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5)

6.สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท

ฟรี !!! 

1.แบบฟอร์มเอกสารสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร

2.รหัส E-filling สำหรับยื่นงบการเงิน

3.ค่าทำบัญชีเดือนแรก มูลค่า 3,000 บาท ( กรณีให้เราทำบัญชีรายเดือน )

บริการงานจดทะเบียนอื่นๆ

  1. เตรียมเอกสารแล้วลูกค้านำเอกสารไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเอง ค่าบริการ 3,000 บาท
  2. จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ค่าบริการ 3,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
  3. จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีราคาเริ่มต้น 15,000 บาท (รวมค่าปิดงบการเงินแล้ว)

สอบถามเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท