เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

  1. เครื่องหมายการค้า (TRADE MARK) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น
  2. เครื่องหมายบริการ (SERVICE MARK) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น
  3. เครื่องหมายรับรอง (CERTIFICATION MARK) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองหรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (HALAL) เป็นต้น
  4. เครื่องหมายร่วม (COLLECTIVE MARK) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย เป็นต้น

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม

01

หนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน (นิติบุคคล)

02

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

03

ภาพเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน ขนาดไม่เกิน 5 X 5 ซม. จำนวน 1 รูป

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ยื่นจดทะเบียน สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 – 5 อย่าง อย่างละ 1,000 บาท ถ้ามากกว่า 5 อย่างจะคิดเป็นจำพวกละ 9,000 บาท
  • เมื่อจดทะเบียนผ่านแล้ว สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 – 5 อย่าง อย่างละ 600 บาท ถ้ามากกว่า 5 อย่างจะคิดเป็นจำพวกละ 5,400 บาท

***ระยะเวลาพิจารณาคำขอจดทะเบียนประมาณ 1 ปี

สอบถามเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า

ตัวอย่างหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายรับรอง

ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง

เครื่องหมายร่วมใช้

ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วมใช้

เครื่องหมายร่วมใช้

ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วมใช้

สอบถามเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท