ภาษีกับการใช้บริการ Google Workspace

google workspace

บริษัทใช้บริการ Google Workspace มีภาษีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง

  1. การจ่ายค่าใช้บริการ Google Workspace ไปต่างประเทศเป็นการจ่ายค่าสิทธิตามข้อ 12 วรรคสอง (1) แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ทีจ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ของค่าบริการ โดยต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 และนำส่งภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายดังกล่าว ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดีอนที่ชำระเงินแทนผู้มีเงินได้
  2. บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา 7% ของค่าบริการ ตามมาตรา 83/6 (2) แห่งประมวลรัษากร พร้อมทั้งยื่นแบบ ภ.พ.36 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

สอบถามเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท