รายการงานบริการ

 1. จัดเก็บประวัติพนักงาน
 2. คำนวณค่าแรง รายเดือน รายวัน ค่าล่วงเวลา
 3. คำนวณค่าประกันสังคม ภาษี
 4. รายงานยอดเงินพนักงานประจำงวด ,รายงานสรุปยอดเงินตามแผนก และรายงานอื่น ๆ
 5. จัดพิมพ์สลิปเงินเดือนพนักงาน
 6. จัดทำรายงานส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-01) พร้อมไฟล์ส่งประกันสังคม
 7. ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของประกันสังคม
 8. แจ้งเข้า-แจ้งออก ประกันสังคม
 9. จัดทำรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) นำส่งกรมสรรพากร
 10. จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
 11. จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1ก) พร้อมส่งกรมสรรพาก
 12. จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน

 

สอบถามเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

ตัวอย่างแบบฟอร์มสลิปเงินเดือน

สลิปเงินเดือน