การขึ้นทะเบียนนายจ้าง

ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนนายจ้างตามกฎหมาย โดยนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วัน เช่นกัน

การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง

  • จะต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างพร้อมการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีลูกจ้างเริ่มทำงาน
  • ลูกจ้างจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี
  • ลูกจ้างที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนประกันสังคม จะสามารถใช้สิทธิผลประโยชน์ต่างๆ จากกองทุนประกันสังคมได้เมื่อส่งเงินประกันสังคมตั้งแต่ 3 เดือน (90 วัน) ขึ้นไป สำหรับผู้ที่เคยขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาก่อนแล้ว สามารถใช้สิทธิต่อเนื่องได้ทันที

นายจ้างไม่สามารถยื่นเรื่องขอเป็นผู้ประกันตนเองได้ เพราะจะอยู่ในสถานะของนายจ้าง 

การแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

กรณีที่มีลูกจ้างลาออกจากงาน ให้นายจ้างแจ้งการออกจากงานโดยระบุสาเหตุการออกจากงาน โดยใช้หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6-09) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน

หากลูกจ้างมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเช่น เปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลหรือข้อมูลสถานพยาบาลครอบครัวและข้อมูลจำนวนบุตรให้ใช้หน้งสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส. 6-10) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เช่นเดียวกันกับนายจ้างหากมีรายละเอียดอย่างเช่น เปลี่ยนชื่อกิจการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของลำดับที่สาขา ย้ายสถานประกอบการ หรือยกเลิกกิจการ เป็นต้น นายจ้างต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยใช้หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส. 6-15) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปด้วยเช่นกัน

นำส่งเงินสมทบแก่ประกันสังคม

นายจ้างจะต้องหักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง โดยคำนวณเงินสมทบค่าจ้างของลูกจ้างและคำนวณเงินสมทบส่วนของนายจ้างในจำนวนเท่ากับที่ลูกจ้างทั้งหมดถูกหักรวมกันนำส่ง พร้อมจัดทำเอกสารตามแบบ สปส. 1-10 ส่วนที่ 1 และ สปส. 1-10 ส่วนที่ 2 หรือส่งทางอินเตอร์เน็ต

นำส่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ เป็นเงินสดหรือเช็ค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือ ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต สาขาในจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่

สอบถามเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม

01

หนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาเอกสารต่างๆ (นิติบุคคล)

ทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)

02

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

03

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการค้า

04

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ตั้งกิจการ

05

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่ตั้งกิจการ

06

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลูกจ้าง

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลนายจ้าง ค่าบริการเริ่มต้น 2,000 บาท